ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის მიზნობრივი

„მოქალაქეთა სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა” (316 000 ლარი)


 • პროგრამის დასახელება
 • ერთჯერადი უფასო კვების დაფინანსება
 • ქირურგიული ოპერაციის თანადაფინანსება
 • სოვიალური პროგრამებით მოსარგებლეები
 • ახალდაბადებულ ბავშვიან ოჯახებზე ფულადი დახმარება (0-დან ექვს თვემდე)
 • პირველ ახალშობილზე
 • მეორე ახალშობილზე
 • მესამე ახალშობილზე
 • მეოთხე ახალშობილზე
 • მეხუთე და ყოველ შემდგომ ახალშობილზე
 • ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე
 • ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი
 • გარდაცვლილ ვეტერანზე
 • გარდაცვლილ დევნილზე
 • სხვა სოციალური ხარჯები:
 • 1. მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (არასრულწლოვანი 4 და მეტი შვილი მ.შ. 23 წლამდე სტუდენტი ან/და მოსწავლე)
 • მ.შ. 4 შვილიანი ოჯახი
 • 5 შვილიანი ოჯახი
 • 6 შვილიანი ოჯახი
 • 7 და მეტ შვილიანი ოჯახი
 • 2. ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე მებრძოლ შშმ სტატუსის მქონე ვეტერანთათვის
 • მ.შ.თითოეულზე
 • 3. ტერიტორიული მთლიანობისათვის და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე დაღუპულთა ოჯახებისათვის
 • მ.შ. თითოეულზე
 • 4. მკვეთრად გამოხატული მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებისათვის (I ჯგუფის უსინათლოები)
 • მ.შ. თითოეულზე
 • 5. იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის
 • 5. თითოეულზე
 • 6. ხანდაზმულთათვის (ასი და ას წელზე უხნესი)
 • მ.შ. თითოეულზე
 • 7. დედმამით-ობოლ არასრულწლოვანთათვის
 • მ.შ. თითოეულზე
 • 8. 1)შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთათვის 2) მინდობით აღზრდაში მყოფი პირთათვის.3) რეინტეგრაციაში მყოფი არასრულწლოვანთათვის. 4) მეურვეობაში მყოფ პირთათვის
 • მ.შ. თითოეულზე
 • 9. დიალეზზე მყოფი მოქალაქეებისათვის
 • მ.შ. თითოეულზე
 • სულ:
 • 10. სხვა სოციალური ხარჯებიდან „სხვა გამონაკლისი შემთხვევებისათვის”
 • სულ:
 • დაფინანსების ოდენობა (ლარებში)
 • 45000
 • 100000
 • სოვიალური პროგრამებით მოსარგებლეები
 • 30000
 • 150
 • 200
 • 250
 • 300
 • 500
 • 300-300
 • 1000
 • 250
 • 200
 • 1400 000
 • 27 000
 • 400
 • 500
 • 600
 • 1000
 • 2700
 • 300
 • 3200
 • 400
 • 3900
 • 150
 • 2000
 • 500
 • 1000
 • 500
 • 1000
 • 500
 • 7200
 • 200
 • 9600
 • 1200
 • 58600
 • 81400
 • 316 000
 • ბენეფიციარების რაოდენობა
 • 42
 • ქირურგიული ოპერაციის თანადაფინანსება
 • სოვიალური პროგრამებით მოსარგებლეები
 • ახალდაბადებულ ბავშვიან ოჯახებზე ფულადი დახმარება (0-დან ექვს თვემდე)
 • პირველ ახალშობილზე
 • მეორე ახალშობილზე
 • მესამე ახალშობილზე
 • მეოთხე ახალშობილზე
 • მეხუთე და ყოველ შემდგომ ახალშობილზე
 • ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე
 • ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი
 • გარდაცვლილ ვეტერანზე
 • გარდაცვლილ დევნილზე
 • სხვა სოციალური ხარჯები:
 • 1. მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (არასრულწლოვანი 4 და მეტი შვილი მ.შ. 23 წლამდე სტუდენტი ან/და მოსწავლე)
 • მ.შ. 4 შვილიანი ოჯახი
 • 5 შვილიანი ოჯახი
 • 6 შვილიანი ოჯახი
 • 7 და მეტ შვილიანი ოჯახი
 • 9
 • მ.შ.თითოეულზე
 • 8
 • 8
 • 26
 • მ.შ. თითოეულზე
 • 4
 • 5. თითოეულზე
 • 1
 • მ.შ. თითოეულზე
 • 1
 • მ.შ. თითოეულზე
 • 36
 • მ.შ. თითოეულზე
 • 8
 • მ.შ. თითოეულზე
 • სულ:
 • 10. სხვა სოციალური ხარჯებიდან „სხვა გამონაკლისი შემთხვევებისათვის”
 • სულ:
 • შესრულების სავარაუდო პერიოდი
 • მთელი წლის განმავლობაში
 • მთელი წლის განმავლობაში
 • მთელი წლის განმავლობაში
 • მთელი წლის განმავლობაში
 • მთელი წლის განმავლობაში
 • მთელი წლის განმავლობაში
 • მთელი წლის განმავლობაში
 • მთელი წლის განმავლობაში
 • მთელი წლის განმავლობაში
 • მთელი წლის განმავლობაში
 • მთელი წლის განმავლობაში
 • მთელი წლის განმავლობაში
 • მთელი წლის განმავლობაში
 • ივნისი
 • ივნისი
 • ივნისი
 • ივნისი
 • 6 შვილიანი ოჯახი
 • 7 და მეტ შვილიანი ოჯახი
 • მაისი, აგვისტო, სექტემბერი, ნოემბერი
 • მაისი, აგვისტო, სექტემბერი, ნოემბერი
 • მაისი, აგვისტო, სექტემბერი, ნოემბერი
 • მაისი, აგვისტო, სექტემბერი, ნოემბერი
 • 4. მკვეთრად გამოხატული მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებისათვის (I ჯგუფის უსინათლოები)
 • სექტემბერი
 • სექტემბერი
 • ოქტომბერი
 • ოქტომბერი
 • ივნისი
 • ივნისი
 • ივნისი
 • ივნისი
 • მთელი წლის განმავლობაში
 • მთელი წლის განმავლობაში
 • მ.შ. თითოეულზე
 • სულ:
 • 10. სხვა სოციალური ხარჯებიდან „სხვა გამონაკლისი შემთხვევებისათვის”
 • სულ: